Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Verantwoordelijkheid: De huurder is verantwoordelijk voor al het gehuurde materiaal. De Huurder dient op het moment van ter beschikkingstelling van de huurmaterialen te controleren of de zaken beantwoorden aan de Overeenkomst en dient eventuele gebreken onmiddellijk, althans binnen 3 uur na in ontvangstneming, gespecificeerd schriftelijk aan Verhuurder te berichten. Alle kosten vanwege diefstal, vermissing en schade worden op de huurder verhaald.

2. Aansprakelijkheid:
– Feestenboel is niet aansprakelijk voor schade/letsel door gehuurde materialen, tussen het moment van afhalen/bezorgen en het moment van terugbrengen/ophalen.
– Feestenboel is slechts aansprakelijk voor directe schade die is veroorzaakt door haar opzet of grove schuld.

3. Melden schade: De huurder is verplicht schade/vermissing en/ongevallen direct aan Dijkhuizen verhuurt te melden, zoals mondeling als schriftelijk. Indien schade, verlies, niet-schoonmaken of onjuist verpakken of andere gebreken wordt vastgesteld, laat verhuurder dat binnen één werkdag aan de huurder weten. Na melding kan verhuurder direct tot vervanging of reparatie overgaan en de kosten aan de huurder berekenen.

4. Begeleiding: Laat de attractie(s) nooit onbeheerd achter. Zorg altijd dat er tijdens het gebruik een volwassen begeleider aanwezig is. Bij harde wind, regen en/of andere slechte weersomstandigheden attractie opruimen.

5. Schoonmaakkosten: Bij het niet juist inleveren van materiaal (slecht opgevouwen, eten/drinken op het materiaal) worden schoonmaakkosten in rekening gebracht (€30,00 per uur).

6. Stroomvoorziening: De huurder dient voor een goede stroomvoorziening te zorgen op de plek van onze elektrische apparaten. (Aggregaat, Haspel of verlengsnoer kan gehuurd worden bij Feestenboel.

7. Afhalen: U haalt en brengt zelf het materiaal bij Feestenboel.

8. Bezorgen/Ophalen: Feestenboel bezorgd en haalt de materialen op, de huurder zorgt zelf voor op en afbouw, en helpt met in en uitpakken van bus of aanhangwagen.

9. Op/afbouw: Wanneer Feestenboel zorgt voor op en afbouw, zorgt de huurder voor min. 1 volwassen persoon ter assistentie en instructie. (Tenzij anders afgesproken is)

10. Annulering: Tot 30 dagen voor de ingangsdatum 25% van de totale prijs, 30 tot 7 dagen voor de ingangsdatum 50% van de totale prijs, binnen 7 dagen voor de ingangsdatum 100% van de totale prijs.

11. Betaling: Het totale huurbedrag wordt bij ophalen contant of per pin betaald, tenzij anders overeengekomen. De Huurder zal enkel door het verstrijken van genoemde betalingstermijn in verzuim zijn. Ditzelfde geldt voor gevallen van surseance van betaling of faillissement van de Huurder.

12. Prijzen: Prijzen zijn exclusief 21 procent BTW en per dag, tenzij anders vermeld. Feestenboel behoudt zich het recht eventuele prijswijzigingen door te voeren.

 

Algemeen

1.1
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing en binden op alle overeenkomsten tot het verhuren van goederen in het kader daarvan te verrichten werkzaamheden.

1.2
Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn voor verhuurder slechts bindend indien deze door verhuurder
uitdrukkelijk schriftelijk zijn geaccepteerd en bevestigd.

1.3
Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever/huurder zijn niet van toepassing, tenzij dit door verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk wordt geaccepteerd en bevestigd.

 

Artikel Overmacht

11.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Verhuurder zijn toe te rekenen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: stormachtig weer windkracht 5, (transport)vertragingen, geen of onvolledige aflevering door huurders van Verhuurder, niet voorziene stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, stakingen, algemene vervoersproblemen en het niet kunnen verkrijgen van voor de nakoming van Verhuurder van de Overeenkomst benodigde zaken of diensten. 11.2 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Verhuurder opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Verhuurder niet mogelijk is, langer duurt dan 24 uur zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval enige verplichting tot schadevergoeding bestaat of ontstaat. 11.3 Indien Verhuurder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds ter beschikking gestelde, dan wel het gedeelte dat ter beschikking kan worden gesteld afzonderlijk in rekening te brengen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel Ontbinding

De verhuurder heeft in de hieronder omschreven gevallen het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang te ontbinden, dan wel de uitvoering van alle reeds gesloten overeenkomsten of gedeelten daarvan, die op dat moment nog moeten worden uitgevoerd, op te schorten totdat volgens hem voldoende zekerheid is gesteld:

1.indien de huurder één of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;

2.indien de huurder in staat van faillissement geraakt of surséance van betaling aanvraagt, een akkoord aanbiedt of anderszins insolvabel blijkt;

3.indien nakoming van de overeenkomst ten gevolge van overmacht blijvend verhinderd of bemoeilijkt wordt, dan wel(verdere)uitvoering door de verhuurder redelijkerwijs bezwaarlijk is. In geval van ontbinding als hiervoor bedoeld is de verhuurder nimmer tot welke vorm van schadevergoeding dan ook gehouden. De huurder is gehouden de verhuurder te vrijwaren ter zake van eventuele vorderingen van derden, die ten gevolge van de ontbinding ontstaan. In geval van ontbinding, als bedoeld in 1 is de huurder gehouden alle reeds door de verhuurder gemaakte kosten terstond te vergoeden en ze verder schadeloos te stellen door betaling van 10% van de overeengekomen prijs, onverminderd het recht van de verhuurder om volledige schadeloosstelling te vorderen.

 

Artikel 13 Geschilbeslechting en Rechtskeuze

Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van deze overeenkomst of daaruit voortvloeiende nadere overeenkomsten zullen voor zover behorende tot de competentie van de Arrondissementsrechtbank bij uitsluiting worden beslist door de rechter van het arrondissement waarbinnen de verhuurder is gevestigd. Een geschil is aanwezig, indien één der partijen zulks stelt

× WhatsApp